La ITV

Importància de la ITV

L’objectiu fonamental de la inspecció ITV és comprovar que tant l’estat general com els elements de seguretat del vehicle estan en unes condicions de manteniment mínimes que permeten que aquest vehicle pugui continuar circulant sense que representi cap perill ni per als seus ocupants ni per a qualsevol altra persona o element que es trobi en la via pública.

A més, actualment també es comprova que el vehicle compleixi uns requisits mínims de respecte al medi ambient.

Documentació

Documentació que cal presentar al moment de la inspecció:

  • Carta groga / Assegurança vigent (Cal presentar rebut de l’assegurança)

Documentació addicional:

  • Transport de Matèries Perilloses: Certificat ADR vigent (Emès per l’Àrea de Transport i Energia) / Transport de Matèries Periples: Certificat ATP vigent (Emès per l’Àrea de Transport i Energia)

Punts que es revisen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Funcionament dels llums i de la senyalització

2

Estat de les plaques i rètols

3

Estat de la carrosseria / Estat del bastidor

4

Estat del mecanisme de direcció / Estat del circuit de frens

5

Estat del parabrises / Estat del mirall i dels retrovisors / Estat dels dispositius de neteja i netejaparabrises

6

Estat de condicionament interior

7

Estat dels eixos / Estat dels pneumàtics

8

Alineació de les rodes / Eficàcia i equilibri dels frens de servei

9

Contaminació dels gasos d’escapament / Nivell de sorolls

© ITV Serveis