Tarifes

 • Duplicat de targeta
  24,90
  Expedició d’un duplicat de la targeta de transport per pèrdua, deteriorament o modificació de dades.
 • bàscula
  24,90
  Utilització de la bàscula ITV, realització d’una prova de sonometria o mesurament de gasos .
 • Primera i segona inspecció L, O2 i M1
  24,90
  Primera i segona inspecció periòdica (dintre de termini), o bé inspecció pel traspàs de vehicles matriculats exempts d’inspecció periòdica, o bé  inspecció de vehicles greument accidentats (amb retirada de carta groga), o bé inspeccions voluntàries, o bé inspeccions per renovació de la matrícula temporal MT, o bé inspeccions requerides per l’autoritat de vehicles de les categories L, O1, O2 i M1, excepte vehicles d’aprenentatge de les autoescoles, taxis, vehicles de lloguer sense conductor, ambulàncies i assistència sanitària.
 • Primera i segona inspecció 3.1
  46,60
  Primera i segona inspecció periòdica (fora de termini) de vehicles de l’epigraf 3.1
 • Tercera inspecció 3.1
  59,00
  Tercera inspecció periòdica o més (fora de termini) de vehicles de l’epigraf 3.1
 • Primera i segona inspecció M1 i N1
  46,60
  Primera i segona inspecció periòdica (dintre de termini), o bé inspecció pel traspàs de vehicles matriculats exempts d’inspecció periòdica, o bé inspecció de vehicles greument accidentats (amb retirada de carta groga), o bé inspeccions voluntàries, o bé inspeccions per renovació de la matrícula temporal MT, o bé expedició de la targeta de transport, o bé inspeccions requerides per l’autoritat de vehicles, de les categories M1 i N1, vehicles destinats a l’aprenentatge de les autoescoles, taxis, vehicles de lloguer sense conductor, ambulàncies i assistència sanitària.
 • Primera i segona inspecció 4.1
  94,75
  Primera i segona inspecció periòdica (fora de termini) de vehicles de l’epigraf 4.1
 • Tercera inspecció 4.1
  105,70
  Tercera inspecció periòdica o més (fora de termini) de vehicles de l’epigraf 4.1
 • Primera i segona inspecció M2, M3, N2, N3, O3 i O4
  59,00
  Primera i segona inspecció periòdica (dintre de termini), o bé inspecció pel traspàs de vehicles matriculats exempts d’inspecció periòdica, o bé inspecció de vehicles greument accidentats (amb retirada de carta groga), o bé inspeccions voluntàries, o bé expedició de la targeta de transport, o bé inspeccions requerides per l’autoritat de vehicles de les categories M2, M3, N2, N3, O3 i O4.
 • Primera i segona inspecció 5.1
  105,70
  Primera i segona inspecció periòdica (fora de termini) de vehicles de l’epigraf 5.1
 • Tercera inspecció 5.1
  116,50
  Tercera inspecció periòdica o més (fora de termini) de vehicles de l’epigraf 5.1
 • Vehicles importats usats 3.1
  59,00
  Inspecció de vehicles importats usats per a nova matriculació, o bé inspecció per a l’obtenció de matrícula temporal MT / retorn matrícula ordinària, de vehicles de l’epígraf 3.1
 • Vehicles importats usats 4.1 i 5.1
  71,45
  Inspecció de vehicles importats usats per a nova matriculació, o bé inspecció per a l’obtenció de matrícula temporal MT / retorn matrícula ordinària, de vehicles dels epígrafs 4.1 i 5.1
 • Inspecció de vehicles reformats
  24,90
  Inspecció de vehicles reformats per a autorització de canvi de característiques de vehicles (per a les reformes d’importància números 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15,16,17,19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32 i 33)
 • Inspecció de vehicles nous per a nova matriculació M2, M3, N2, N3, O3 i O4
  24,90
  Inspecció de vehicles nous per a nova matriculació per a l’emissió de facsímil de vehicles de les categories M2, M3, N2, N3, O3 i O4
 • IGI inclòs.
 • El període en què es pot efectuar la inspecció dintre de termini comprèn el mes en què s’ha d’efectuar la inspecció i el mes anterior. Aquest termini finalitza el darrer dia hàbil del mes.
 • A les inspeccions efectuades els primers 15 dies naturals del mes següent al qual s’havia d’efectuar la inspecció, tot i ser fora de termini se’ls aplica la tarifa dintre de termini. A les efectuades a partir del quin-zè dia, se’ls aplica la tarifa fora de termini.
 • En aquests preus està inclòs l’impost general indirecte (IGI) sobre la prestació de serveis professionals i empresarials, que tributa a un tipus de gravamen del 4,5%, i que ha de satisfer l’usuari final del servei.
 • Les categories dels vehicles compreses en la taula de preus es corresponen a les regulades a l’annex núm. III de la Instrucció tècnica complementària de la Inspecció Tècnica de Vehicles ITC-ITV núm. 01, del Decret del 12-11-2008 de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles (BOPA núm. 84, any 20, del 19-11-2008).
© ITV Serveis